http://www.nutriquest.nl/google975d940541693105.html

Wetgeving voedselveiligheid en HACCP

De veiligheid van voedingsmiddelen is een wereldwijde zorg. Niet alleen vanwege het voortdurende belang voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de invloed van voedselveiligheid op de internationale handel. Doeltreffende voedselveiligheidssystemen moeten daarom de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen beheersen en borgen. Dit is vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 178/2002: Algemene beginselen en voorschriften over levensmiddelenwetgeving.

Voedingsmiddelen

In veel landen in de wereld stelt de wetgeving op het gebied van de veiligheid en de deugdelijkheid van voedingsmiddelen de eis dat ‘HACCP’ wordt geïmplementeerd door elk bedrijf of elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche, ongeacht of de organisatie privaat of publiekrechtelijk is en ongeacht de winstgevendheid. De eis heeft betrekking op elk bedrijf dat een of meer van de volgende activiteiten uitvoert: bereiding, ver- en bewerking, productie, verpakken, opslag, transport, distributie, verkoop of levering van voedingsmiddelen.

Hygiëne van voedingsmiddelen

Volgens de Verordening Nr. 852/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 April 2004 betreffende de hygiëne van voedingsmiddelen moeten alle levensmiddelenbedrijven in de Europese Unie HACCP implementeren1. De bedrijven moeten er zorg voor dragen dat passende veiligheidsvoorschriften worden vastgesteld, toegepast, gehandhaafd en herzien op basis van de beginselen van het HACCP- systeem (“Hazard Analysis and Critical Control Point”).

Codex Alimentarius Commissie

De Codex Alimentarius Commissie van de FAO/WHO beschrijft een stappenplan, inclusief zeven beginselen, waarin richtlijnen worden gegeven voor de toepassing van het HACCP- systeem. Bovendien beveelt Codex aan dat een minimum aan hygiënemaatregelen is getroffen, vóórdat HACCP wordt geïmplementeerd: “Prior to the application of HACCP to any sector of the food chain, that sector should be operating according to the Codex General Principles of Food Hygiene, the appropriate Codex Codes of Practice, and appropriate food safety legislation”.

Basisvoorwaarden

Dit basisvoorwaardenprogramma (“pre-requisite program”) moet voldoende duidelijk en vastgelegd zijn, volledig operationeel zijn en geverifieerd zijn opdat HACCP met succes kan worden toegepast en geïmplementeerd. Specifieke eisen voor voedselveiligheid zijn uitgewerkt in wetgeving, hygiënecodes, klant- of consumentenspecificaties. Indien geen specifieke eisen beschikbaar zijn, dient het Basisvoorwaardenprogramma te worden toegepast.